Dofinansowania

Ekspertyza i doświadczenie
Optymalizacja dokumentacji
Indywidualne podejście i kompleksowa pomoc

Dofinansowania

Ekspertyza i doświadczenie
Optymalizacja dokumentacji
Indywidualne podejście i kompleksowa pomoc

Czyste Powietrze

Dla kogo?

Dla właścicieli domów jednorodzinnych oraz mieszkańców budynków wielorodzinnych w Polsce.

Maksymalne kwoty dofinansowań na poszczególnych progach

66 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania
99 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania
135 000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania

Czyste Powietrze 2024 najważniejsze informacje

Program Czyste Powietrze to projekt realizowany przez polskie Ministerstwo Klimatu i Środowiska, który ma na celu poprawę jakości powietrza poprzez modernizację źródeł ciepła i termomodernizację budynków mieszkalnych. Program skierowany jest do właścicieli domów jednorodzinnych, którzy chcą zainwestować w swoje budynki, aby zwiększyć ich efektywność energetyczną i zmniejszyć emisję szkodliwych substancji do atmosfery

Progi dofinansowań

Do 66 000 złotych dla podstawowego poziomu dofinansowania, gdzie dochód nie przekracza 135 000 złotych netto rocznie,
Do 99 000 złotych dla podwyższonego poziomi dofinansowania, gdzie dochód nie przekracza 1894 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym lub 2651 zł dla gospodarstwa jednoosobowego,
Do 135 000 dla najwyższego poziomu dofinansowania, gdzie dochód nie przekracza 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Jakie prace można wykonać w ramach Programu Czyste Powietrze?

Źródła ciepła, przyłącza, instalacje, wentylacja
Podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem
Pompa ciepła powietrze/woda
Pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie
Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej
Kocioł gazowy kondensacyjny
Kotłownia gazowa (przyłącze gazowe/zbiornik na gaz, instalacja wewnętrzna, kocioł gazowy kondensacyjny, opłata przyłączeniowa); Dotyczy budynków, które nie są przyłączone do sieci dystrybucji gazu.
Kocioł olejowy kondensacyjny
Kotłownia gazowa (przyłącze gazowe/zbiornik na gaz, instalacja wewnętrzna, kocioł gazowy kondensacyjny, opłata przyłączeniowa)Kocioł olejowy kondensacyjny
Kocioł zgazowujący drewno
Kocioł zgazowujący drewno o podwyższonym standardzie
Kocioł na pellet drzewny
Kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie
Ogrzewanie elektryczne
Instalacja centralnego ogrzewania oraz instalacja ciepłej wody użytkowe
Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła
Mikroinstalacja fotowoltaiczna
Ocieplenie przegród budowlanych, stolarka okienna i drzwiowa
Ocieplenie przegród budowlanych
Stolarka okienna
Stolarka drzwiowa
Bramy garażowe
Audyt energetyczny

Jakie są wymagania dla uczestników Programu Czyste Powietrze?

Beneficjenci to osoby fizyczne, będące właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 135 000 zł.

Czym jest prefinansowanie?

Czyste Powietrze jako jedyny dostępny program oferuje nam możliwość skorzystania z prefinansowania dla kategorii wniosków o dochodzie poniżej 1890 zł na osobę (próg drugi i trzeci). W takim przypadku osoba chcąca skorzystać z dofinansowania nie ma konieczności finansowania całości inwestycji przed jej rozpoczęciem. Kwota dofinansowania zostaje wypłacona przed Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, podczas gdy konsument dopłaca jedynie różnice pomiędzy wysokością dotacji a kwotą końcową inwestycji.

Pierwszy taki program w Polsce

Czyste powietrze jest pierwszym jak i jedynym programem dofinansowań pozwalającym na skorzystanie z finansowania jednocześnie na tak szeroki wachlarz modernizacji. Począwszy od wymiany źródła ogrzewania, elewacji po stolarkę okienną czy instalację rekuperacji.
Zastanawiasz się, czy warto? Skontaktuj się z naszym doradcą i bezpłatnie otrzymaj informacje dotyczące Twojego przypadku i wysokości dofinansowania, na które możesz liczyć!

Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości dochodów – kluczowa informacja dla beneficjentów!

Chcesz mieć pewność, na którym progu dofinansowania jesteś? Udaj się do najbliższego MOPSU/GOPSU z wypełnionym poniższym dokumentem i uzyskaj informację o dochodzie na osobę w Twojej rodzinie!

Mój Prąd

Dla kogo?

Dla właścicieli domów jednorodzinnych oraz mieszkańców budynków wielorodzinnych w Polsce.

Warunki programu

Mój Prąd 5.0 pokrywa 50% kosztów inwestycji, ale do wyznaczonych limitów.
Maksymalne dofinansowanie instalacji fotowoltaicznej wraz z elementami dodatkowymi wynosi 58 tys. zł.
Dotacja obejmuje tylko mikroinstalacje o mocy od 2 kW do 10 kW.

Mój Prąd 5.0 najważniejsze informacje

Mój prąd 5.0 ruszył 22 kwietnia 2023 roku! Co musisz wiedzieć na temat nowego dofinansowania? Na jakie urządzenia i w jakiej wysokości dofinansowanie? Poniżej najważniejsze informacje.

Dla kogo dofinansowanie?

Wersja 5.0 programu „Mój Prąd” jest przeznaczona dla prosumentów, którzy w dniu złożenia wniosku mają podłączoną mikroinstalację fotowoltaiczną o mocy od 2 kWh do 10 kWh i rozliczają się z wyprodukowanej energii elektrycznej w oparciu o system net-billing.

Kwalifikowany okres: od 1.02.2020 r. (wszelkie koszty związane z nabyciem i instalacją mikroinstalacji PV, dodatkowych urządzeń, a także podłączeniem i uruchomieniem muszą być poniesione pomiędzy 1.02.2020 r. a dniem złożenia wniosku)

Trzy kategorie Oprawionych Wnioskodawców, którzy mogą obiegać się o dofinansowanie

1.

Wnioskodawcy rozliczający się z wyprodukowanej energii w systemie net-billing, niekorzystający dotąd z dotacji na mikroinstalacje fotowoltaiczne,

2.

Wnioskodawcy rozliczający się z wyprodukowanej energii w systemie net-metering, niekorzystający dotąd z dotacji na mikroinstalacje fotowoltaiczne, pod warunkiem przejścia na system net-billing,

3.

Wnioskodawcy rozliczający się z wyprodukowanej energii w systemie net-metering, korzystający z dotacji na mikroinstalacje fotowoltaiczne, np. w ramach programu „Mój Prąd”, o ile:

mikroinstalacja fotowoltaiczna, która otrzymała dotację, została podłączona i opłacona w okresie kwalifikowalnych kosztów, tj. od 1.02.2020 r.;em
zmieniono system rozliczenia energii na net-billing – obowiązujący od 1.04.2022 r., zgodnie z ustawą z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o OZE;
zgłoszono dodatkowe urządzenie z grupy urządzeń określonych w programie „Mój Prąd”

Kwoty dofinansowań

Instalacje PV

Mikroinstalacja fotowoltaiczna: 6 000,00 zł;
Mikroinstalacja fotowoltaiczna + urządzenie dodatkowe: 7 000,00 zł
Magazyn energii: 16 000,00 zł
System HEMS/EMS: 3 000,00 zł

Urządzenia grzewcze

4,4 tys. złotych na pompę ciepła powietrze-powietrze,
List item2,6 tys. złotych na pompę ciepła powietrze-woda,
List item19,4 tys. złotych na pompę ciepła powietrze-woda o wyższej klasie efektywności,
28 tys. złotych na gruntową pompę ciepła o wyższej klasie efektywności,
3,5 tys. złotych na kolektory słoneczne.

Jak złożyć wniosek?

W celu złożenia wniosku w ramach programu Mój Prąd 5.0 w 2023 roku, konieczne jest założenie konta w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie (GWD) na stronie gwd.nfosigw.gov.pl. Po zalogowaniu się do GWD uzyskasz dostęp do formularza wniosku. Aby utworzyć konto w GWD, wymagany jest profil zaufany lub e-dowód.

Jakie dokumenty potrzebne do złożenia wniosku?

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia o podłączeniu mikroinstalacji PV do sieci energetycznej przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej,
List itemZaświadczenie/potwierdzenie rozliczeń Wnioskodawcy za wytworzonym/pobranym prądem w systemie net-billing, dokument według wzoru poniżej podpisany przez Wnioskodawcę lub przedstawiciela sprzedawcy energii, bądź inne dokumenty potwierdzające nowy system rozliczeń w zależności od sytuacji:
1. Mikroinstalacja zgłoszona od 01.07.2022 (włącznie) – załącznik nie jest wymagany ani dodatkowe dokumenty potwierdzające rozliczenie w systemie net-billing.
2. Mikroinstalacja zgłoszona między 01.04.2022 (włącznie) a 30.06.2022 (włącznie) – zamiast wzoru można dołączyć „Aneks do umowy kompleksowej / umowy sprzedaży potwierdzający przejście na nowy system rozliczeń” lub „Wykaz zmian w umowie kompleksowej”.
3. Mikroinstalacja zgłoszona do 31.03.2022 (włącznie) i przyłączona po 01.04.2022 (włącznie) – załącznik obowiązkowy i jako dokument uzupełniający „Aneks do umowy kompleksowej / umowy sprzedaży potwierdzający przejście na nowy system rozliczeń” lub „Wykaz zmian w umowie kompleksowej”.
4. Mikroinstalacja przyłączona do sieci do 31.03.2022 (włącznie) – załącznik obowiązkowy i jako dokument uzupełniający „Aneks do umowy kompleksowej / umowy sprzedaży potwierdzający przejście na nowy system rozliczeń” lub „Wykaz zmian w umowie kompleksowej”.
Faktura(y)/paragony imienne za dostawę i montaż instalacji PV oraz dodatkowych elementów (jeśli są wymienione).
Potwierdzenie płatności za wszystkie zgłoszone elementy w pełnej wysokości dołączonej faktury (lub paragonu imiennego);
Zaświadczenie OSD potwierdzające datę przyłączenia mikroinstalacji PV do sieci energetycznej z numerem Punktu Poboru Mocy;
Dokument potwierdzający numer rachunku bankowego Wnioskodawcy;

Podsumowanie

Mój Prąd 5.0 jest obecnie jednym z najkorzystniejszych programów dla prosumentów chcących inwestować w odnawialne źródła energii. Masz więcej pytań? Chcesz skorzystać z pomocy specjalisty? Skontaktuj się z naszym doradcą i uzyskaj wszelkie potrzebne informacje!

Moje Ciepło

Dla kogo?

Dla właścicieli nowo powstałych domów w Polsce 

Maksymalne kwoty dofinansowań na poszczególnych progach

66 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania
99 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania
135 000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania

Moje Ciepło najważniejsze informacje

„Moje Ciepło” to program grantowy przygotowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Polsce. Umożliwia on właścicielom nowych jednorodzinnych domów wysokiego standardu energetycznego otrzymanie finansowania na zakup i instalację pomp ciepła. Program rozpoczął przyjmowanie wniosków 29 kwietnia 2022 r.

Dla kogo?

Beneficjentami programu są indywidualni właściciele lub współwłaściciele nowych budynków jednorodzinnych (wolnostojących, bliźniaczych, szeregowych lub grupowych) o wysokim standardzie energetycznym. Nowy dom, zgodnie z programem, to budynek, dla którego nie zostało złożone zgłoszenie ukończenia budowy lub nie złożono wniosku o pozwolenie na użytkowanie w momencie składania wniosku o grant.

Właściciele nowych budynków jednorodzinnych, dla których zgłoszono ukończenie budowy lub wniosek o pozwolenie na użytkowanie przed 1 stycznia 2021 roku, mogą również ubiegać się o dofinansowanie na zakup i instalację pomp ciepła.

Czego dotyczy?

Dofinansowanie dotyczy pomp ciepła powietrzno-wodnych, wodno-wodnych i gruntowo-wodnych, wykorzystywanych do ogrzewania i/lub przygotowania ciepłej wody użytkowej. Pompy ciepła wykorzystywane wyłącznie do podgrzewania wody nie są objęte programem. Ponadto pompy ciepła muszą spełniać następujące wymagania, aby być uprawnione do otrzymania grantu:
Dla pomp ciepła powietrzno-wodnych lub gruntowo-wodnych minimalna klasa efektywności energetycznej musi wynosić A++ dla temperatury zasilania 55°C. Dla pomp ciepła powietrzno-powietrznych w systemie centralnym dla całego budynku minimalna klasa efektywności energetycznej musi wynosić A+ dla klimatów umiarkowanych.

Pompy gruntowe

zakup/montaż gruntowych pomp ciepła – pompy ciepła grunt/woda, woda/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem ciepłej wody użytkowej z osprzętem

Pompy powietrzne

zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/powietrze (w systemie centralnym obsługujący cały budynek) z osprzętem

Pompy powietrzno-wodne

zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem

Jaka wysokość dofinansowania?

Wysokość wsparcia w formie bezzwrotnej dotacji wynosi od 30% do 45% kwalifikowalnych kosztów inwestycyjnych, niezależnie od dochodów beneficjentów. Wysokość grantu na zakup i instalację pompy ciepła wynosi od 7 000 zł do 21 000 zł. Osoby posiadające kartę dużej rodziny otrzymają wyższy poziom wsparcia, a osoby ubiegające się o pompę ciepła gruntową otrzymają najwyższy poziom wsparcia. Budżet programu wynosi 600 mln zł.

Agroenergia

Dla kogo?

Dla rolników oraz przedsiębiorców z sektora rolnego w Polsce.

Maksymalne kwoty dofinansowań:

W przypadku produkcji energii z biomasy rolniczej, maksymalne dofinansowanie wynosi 80% kwalifikowalnych kosztów, 
Inwestycja związana z produkcją biogazu, maksymalne dofinansowanie wynosi 50% kwalifikowalnych kosztów

Agroenergia – zmodernizuj swoje gospodarstwo

Program AgroEnergia to program umożliwiający rolnikom ubieganie się o dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na instalację źródeł energii odnawialnej. Budżet programu wynosi 200 milionów złotych. Głównym celem programu jest wspieranie inwestycji w źródła energii odnawialnej, które zmniejszą negatywny wpływ działalności rolniczej na środowisko. Kompleksowe wsparcie w formie dotacji ma na celu poprawę jakości powietrza, zwiększenie efektywności energetycznej gospodarstw rolnych oraz zwiększenie ich samowystarczalności energetycznej.

Dla kogo dofinansowanie?

Program jest skierowany do osób, które chcą zainwestować w źródła energii odnawialnej, w tym do osób fizycznych oraz do osób prawnych, które posiadają lub dzierżawią grunty rolnicze o powierzchni od 1 do 300 hektarów i prowadzą działalność rolniczą lub usługi rolnicze.

Szczegóły Agroenergii

Program podzielony jest na dwie części. Pierwsza część dotyczy inwestycji w instalacje fotowoltaiczne, turbiny wiatrowe, pompy ciepła oraz magazyny energii, natomiast druga część obejmuje rolnicze instalacje biogazowe oraz małe elektrownie wodne.

W ramach pierwszej części programu dostępne są dotacje na inwestycje w nowe źródła energii elektrycznej i cieplnej (w tym źródła energii odnawialnej) o mocy zainstalowanej od 10 do 50 kWp. W ramach drugiej części programu mogą być wspierane inwestycje w rolnicze instalacje biogazowe o mocy do 500 kW uzupełnione o instalacje do produkcji biogazu rolniczego oraz małe elektrownie wodne o mocy do 500 kW.

Dodatkowo, mogą być również dofinansowane pewne koszty związane z zakupem i instalacją towarzyszących magazynów energii.

Dane firmy
Dane kontaktowe

Dane firmy

Scroll to Top